•  

  •  

Methodieken

In de huidige GGZ wordt steeds meer methodisch gewerkt. Deze methodieken bestrijken  het gehele pallet aan zorg voor zowel de GGZ als het sociale domein. Iedere methodiek heeft als doelstelling verdere ontwikkeling van de problematiek te voorkomen en te verminderen. Dit door inzet van de krachten en mogelijkheden van de hulpbehoeftige zelf. Hierbij zal zoveel mogelijk uitgegaan worden van gelijkwaardigheid en inzet van het steunsysteem. 

De methodieken zijn allemaal op- en afschaalbaar. Dus als er meer zorg nodig is, kan deze gegeven worden, of vindt er doorstromming plaats naar een nieuwe methodiek. Hierbij is samenwerking en coordinatie tussen de verschillende hulpverleners en manieren van werken dus van groot belang. 

Hieronder een schematische weergave:

Intensive Home Treatment
Het Intensive Home Treatment-team biedt hulp aan mensen die door hun psychiatrische problemen in crisis zijn of in crisis dreigen te raken en die zonder intensieve behandeling mogelijk opgenomen zouden moeten worden in een psychiatrisch ziekenhuis. Het Intensive Home Treatment-team begeleidt ook patiënten die na een opname naar huis gaan maar daarbij nog extra ondersteuning nodig hebben. De overtuiging dat de patiënt beter thuis aan zijn herstel kan werken dan in een psychiatrisch ziekenhuis, is diep verankerd in deze visie

 

 

F-ACT, Flexible Assertive Community Treatment

Flexible ACT (F-ACT)* staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Het gaat hierbij om een behandeling en begeleiding van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Naast problemen op psychiatrisch gebied is er veelal sprake van problemen op meerdere levensdomeinen.

Deze behandeling en begeleiding vindt plaats daar waar deze persoon wil slagen. Behandeling is gericht op het verminderen van de symptomen en leren omgaan met de aandoening. Begeleiding kan zich richten op alle levensdomeinen.

HIC: High & Intensive Care

Een klinische opname is als het ware een intermezzo in het leven van de cliënt. Zijn ambulante behandeltraject is het leidend principe en borgt de continuïteit van de zorg. De ambulante behandelaar blijft tijdens een opname om die reden in beeld en het ambulante behandelplan is richtinggevend.

Op een HIC kan indien nodig de zorg tijdelijk opgeschaald worden door een–op–een behandeling te bieden in de individuele ruimte van de cliënt, of op de daarvoor speciaal ingerichte Intensive Care Unit. Uitgangspunt daarbij is dat iemand die ernstig ziek is niet alleen gelaten wordt en dat drang en dwang zo min mogelijk worden toegepast.
De integratie van high care en intensive care biedt cliënten continuïteit van zorg juist op het meest moeilijke of angstige moment.

Een belangrijk uitgangspunt van een HIC is dat het ambulante behandelproces leidend is en er vanaf het begin van de opname zorgafstemming plaatsvindt tussen de HIC behandelaar, de ambulante behandelaar, de cliënt en zijn of haar meest directe naasten.

ART, Active Recovery Triade

Het model ART biedt een nieuw perspectief voor de langdurige ggz verblijfszorg. Een nieuwe professionele standaard voor langdurige herstelgerichte zorg, waarbij wordt uitgaan van de behoeften, drijfveren en wensen van de cliënt in zijn dagelijks leven.

Het gaat daarbij om gewone dagelijkse levensbehoeften zoals het hebben van een eigen woonomgeving, werk, financiële zekerheid, vrienden, een relatie, etcetera. Het gewone weer mogelijk maken is dan ook de belangrijkste missie waar ART zich door gesteld ziet staan.

RACT, Resource Group Community Treatment 

In het RACT-model maken de cliënt en zijn of haar familieleden en naasten onderdeel uit van het ACT-team. De cliënten, familie en naasten worden getraind in manieren om beter te communiceren en om te gaan met stress.

 

CTI

CTI, CRITICAL TIME INTERVENTION
Critical Time Intervention (CTI) is een gestructureerde en in tijd beperkte interventie voor sociaal kwetsbare mensen die een kritische transitie doormaken. Een voorbeeld van een kritische transitie is de overgang van een maatschappelijke opvangvoorziening of een penitentiaire inrichting naar begeleid of zelfstandig wonen. Maar CTI kan ook mensen die zorgmijden juist toeleiden naar zorg.

Voor cliënten kan deze transitie veel spanning veroorzaken met alle risico op controleverlies en terugval, maar het kan tegelijkertijd de bereidheid van cliënten om te veranderen vergroten. CTI speelt hierop in door cliënten in deze periode emotionele en praktische steun te bieden. Daarnaast is CTI erop gericht om verbindingen van de cliënt met zijn sociaal en professioneel steunsysteem te ontwikkelen en te versterken.

KRACHTWERK

Krachtwerk is een krachtgerichte, herstelondersteunende methodiek om kwetsbare mensen te ondersteunen bij het volwaardig mee doen in de samenleving. Inzet is het verhogen van de zelfredzaamheid en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Krachtwerk maakt gebruik van de kracht en mogelijkheden van mensen en de hulpbronnen in de gemeenschap en helpt hen de regie over hun leven te houden of terug te krijgen.

De methodiek is inzetbaar bij uiteenlopende groepen kwetsbare mensen waarbij vaak een bepaalde problematiek meer op de voorgrond staat, zoals huiselijk geweld, verslaving, dakloosheid, beperkte verstandelijke vermogens of een vluchtelingenstatus. Krachtwerk wordt ingezet bij cliënten met (een combinatie van) deze problemen.

TOP